METODER OG SESSIONER

BodyEssence ReSourcing Therapy

 
Uddannelsens terapeutiske approach, BodyEssence ReSourcing Therapy (BERT), er bevidstheds- og nærværsbaseret psykoterapi og procesarbejde.
En ”non-directive & not-knowing” kropsterapeutisk indfaldsvinkel til terapi.
 
BERT bygger på unikke metodiske principper i forhold til at opfange og samarbejde med, hvad der på et indre plan sker i de stille ”gaps”, mellemrummene mellem tanker og følelser.
 

 

BodyEssence Re-Sourcing handler bl.a. om
 

 1. At opnå sensitivitet over for subtile processer i kroppen.
   
 2. At nedtone tankesindets sædvanlige dominans. Kunne lade det træde i  baggrunden
   
 3. At lade den udvidede bevidsthed i det kropslige domæne fremme organismens naturlige, iboende intelligens
  og herved muliggøre afbalancering og healing af psyko-fysiske-spirituelle blokeringer/forstyrrelser
  samt harmonisere traumatiske opmagasineringer og energetiske deponeringer.
 
Som deltager i uddannelsen lærer du at anvende BodyEssence Resourcing Therapy til at facilitere dybdepsykologiske processer.

Ordet ReSourcing henviser til det terapeutiske arbejde med åbne personens kontakt med sine ressourcer.
At re-source er at genskabe kontakt med kilden, det autentiske selv bag personligheden.
Denne medfødte, bevidste og intelligente natur kalder vi for menneskets essens.
 
Målet er at reaktivere og integrere de essentielle kvaliteter og hjælpe klienten til i højere grad at leve ud fra dette sit ægte selv.


Vi højner det terapeutiske arbejde

I enhver form for psykoterapi kan der ske det, at teknikker og interventioner nedtromler klientens subtile processer og disses ledsagefænomener, maser dem, arbejder hen over dem, forcerer og forstyrrer dem.

Eller at processer på kropslige og ikke-personlighedsmæssige niveauer slet og ret bliver overset, ignoreret eller undervurderet.

Dette er naturligvis en yderst uheldig forbigåelse eller forvrængning af vigtig information.

Laver vi holistisk terapi, skal der arbejdes integrativt med kroppen og menneskets essentielle kerne, og derfor er det er nødvendigt at kommunikere med klienternes dybe planer bagom personligheden.

Og det giver BodyEssence terapeuttræningen de allerbedste forudsætninger for.
 

 

At integrere kropslige og essentielle niveauer i psykoterapi

Kunsten for BE-terapeuten er at opnå lydhørhed over for indre processer og at guide folk igennem dem.
 
Ved at integrere somatiske, psykologiske og essentielle niveauer i det psykoterapeutiske arbejde med menneskelig udvikling, opstår der mulighed for at opspore samt tilbageføre bevidsthed og kraft til de dele af det essentielle selv, der befinder sig i eksil under personlighedens dække.
 –
BERT bevæger den terapeutiske proces ind bag personlighedens overflade og giver såvel terapeut som klient adgang til at kommunikere med dybe kropslige intelligensressourcer. Sammen med klienten søger BE-terapeuten efter livskraftens skjulte kilder. Vejene til disse kilder kan gå via dybtgående terapeutisk samtale, der inkluderer kroppen, såvel som via direkte kropsarbejde, der kan give anledning til dybtgående verbal dialog.
BERT virker til at åbne, forstå, integrere og invitere flow i tilbageholdte livsudtryk. Den bringer følsomhed og kropsbevidsthed ind i spændingerne, ind i de holdte, livsafsondrede områder.
 –
BERT er kompatibel med de fleste terapeutiske retninger, og kan kombineres med næsten alle andre former for terapi.
 –

Terapi i det non-konceptuelle domæne

Noget af det særlige ved BERT er, at terapeuten ikke blot lytter med forstanden og ikke alene styrer ved hjælp af intellektuel bearbejdning af klientens ord og signaler.
Ved hjælp af rent nærvær, sansning og intuition guider BE-terapeuten opmærksomhed ind i kroppen. Bl.a. for at afdække klientens bevidsthed om sansninger, følelser, fornemmelser, billeder, farver, m.v. som hidrører fra essensen.

Terapeuten iagttager, følger med og stimulerer bevægelserne i klientens indre.
Skaber via sin særlige dialogform et rum, der tillader forandring.

Forstærker klientens opmærksomhed på og accept af, at livets intelligente kræfter arbejder af sig selv.

Guides af processens kreative intelligens
og faciliterer den udvidede bevidsthedsmæssige forståelse.

Kvalificerer ego’ets muligheder for at støtte essensen og optræde stadig mindre rigidt og overjegs-adlydende.