MEST FOR JER I SELVUDVIKLINGS-PROCES

Herunder nogle eksempler på kurser og foredrag Henrik Juul kan rekvireres til at lave:

 

Egoet som sjælens ridder
Er det utopi at tro at ego'et vil stille sig i sjælens tjeneste? Kurset handler om at forstå og styre de psykiske strukturers funktion og virkemidler. At stoppe over-jeg'ets – den indre dommers – dominans og genindsætte ego'et som sjælens tjener. At have et velfungerende ego giver mulighed for at håndtere en kompliceret hverdag. Kan det også være en forudsætning for en dybere spirituel proces?
Det er en udbredt opfattelse at man har sit ego imod sig, når man arbejder med personlig udvikling. Fordi egoet tenderer til enten at adlyde eller trodse over-jeg'ets befalinger, vil det ustandseligt forstyrre og hæmme udfoldelsen og tilstedeværelsen af det hele menneskes essentielle kvaliteter.

Man kan imidlertid opnå at samarbejde med ego'et i en proces, hvorunder vi af-identificerer os med såvel ego som over-jeg. Et krævende arbejde, hvis resultat til gengæld kan være en sund og smidig ego-struktur.

Når vi ikke længere lader over-jeg'et og egoet modarbejde os på vores vej, begynder vore indgroede grænser, afgrænsninger og begrænsninger at opløses. Dette medfører en ekspansion, der åbner essentielle dimensioner af indre rum og plads.

Kærlighedsforholdet i vækst
Denne gruppe vil bestå af 4-6 par, der vil lære af og inspirere hinanden. Som vil investere energi, vågenhed og tid i at styrke og udvikle de muligheder parforholdet giver for fælles og individuel vækst.
Det bevidste parforhold er et særligt forum, som rummer en uendelighed af muligheder for udforskning og nye erkendelser. Det kan give de allerbedste betingelser for at udfolde sin individualitet samtidig med at den fælles forbindelse udvikles.
En gruppe bestående af 4-6 par, der igennem en periode vil lære af og inspirere hinanden. Som vil investere energi, vågenhed og tid i at styrke og udvikle de muligheder parforholdet giver for fælles og individuel vækst.

Et dybt møde med et andet menneske kan åbne nye verdener. Det bevidste parforhold er et særligt forum, som rummer en uendelighed af muligheder for udforskning og nye erkendelser. Det kan give de allerbedste betingelser for at udfolde sin individualitet samtidig med at den fælles forbindelse udvikles. Samtidig kan udfordringerne også være ekstremt svære.

Umådelig megen bevidsthed, respekt, tålmodighed og medfølelse er nogle af de kvaliteter der skal til for at man kan leve, udfolde sig og blomstre smukt som 2 individuelle vækster. Være sammen og være sig selv. Uden at skygge for hinanden, tappe af den andens essens eller ofre sin egen.

Under dette kursusforløb arbejder vi med, hvordan bevidsthed og essentielle ressourcer kan transformere og heale noget af den mere besværlige bagage. En proces, der samtidig styrker forholdets spirituelle dimensioner.

BodyEssence Intensive
Livets dans & guidance

3 dages intensiv oplevelse og dvælen i kroppens dybder med henblik på at opnå kontakt med ressourcer af energi og essens. Bevægelse, berøring, dialog og meditation vækker organismens slumrende områder. Via kroppens energiniveau vil vi søge dybere for at åbne de subtile bevidsthedsorganer sufierne kalder Lataif.
Og dans! Dans med livet, for livet. Dans med kroppens spontane energi i nu'et. Følg bevidstheden helt ind i organismens mikrokosmos og oplev når enhver ydre bevægelse udspringer og løftes af naturlige indre bærebølger af energi, udtryk og følelse. Når dynamisk, pulserende bevægelse veksler med dyb ro og hvile. Og stilheden indfinder sig og muliggør dialog med kroppens essentielle visdom, guiden til mere præcis viden om sig selv og ens retning i livet.

En workshop med bevægelse, guided meditation, massage og personlig udveksling.

Eksistens, Frihed og forankring – Nye skridt ad nye veje
Selv-udviklingsgruppe for unge

En udviklingsgruppe for 18-28-årige som ønsker at forholde sig mere åbent, bevidst og lærende til livets muligheder og udfordringer, smerter og glæder. Som samtidig gerne vil være i stand til at mærke og at følge deres eget sande jeg med henblik på at virkeliggøre beslutninger og valg i dagligdagen. Deltagernes egne temaer bestemmer kursets nærmere indhold. Her er nogle stikord fra tidligere:
Kunsten at være sig selv – sammen med andre; At finde sin kerne og sit indre ståsted; Grounding; Sexualitet; Prioriteringer; Kurs i livet; Følelser og fornuft; Åndelige temaer.
Øvelser og teknikker til kropsbevidsthed, centrering, afslapning og meditation vil være gennemgående.

Body-Essence Living udviklingsgrupper (retreats)
Et inspirerende og støttende fundament for den optimale tilstedeværelse af dit autentiske selv og dine essentielle menneskelige kvaliteter i det daglige liv. BodyEssence Living grupperne indeholder bl.a. BE-meditationer, coachende udviklingsdialoger, bevidsthedsrejser, dans, healing, krop & essensintegrerende processer. Det særlige ved disse grupper er, at de er ”halvåbne”, dvs. man kan gå ind og ud, efter man har deltaget 2 gange. Lørdag kl. 10-18.30, søndag 10-16.30.
– Selvudvikling, body-awareness, essensintegration og healing
"At bevæge sig ud af personligheds-sindets snørklede krinkelkroge og snævre gange er ligesom at åbne et vindue til store brede sandstrande, oceanet og himlen"
Livet er mirakuløst, spændende og uforudsigeligt – omend det ikke altid ligefrem føles sådan. Der findes dog altid potentiale for at livet kan opleves som vidunderligt at leve. BE-living gruppen er et fællesskab, hvori vi møder livet i os selv og hinanden på en nysgerrig og udforskende måde. Hvor vil jeg hen med mit liv, og hvad vil livet med mig? Hvordan kan jeg lytte til og følge min sjæls dybeste længsel, for i endnu højere grad at leve og handle ud fra min væren?

BE-Living gruppen er et oasisk mini-retreat, hvor vi kan lande, reflektere og overveje vores kurs. Gennem coaching og inquiry bliver vi bedre til at ophøre med at spænde ben for vort selv og andres. Hjælper hinanden til klarhed, ro og centrering midt i livets til tider turbulente forstyrrelser.
Nærværet i gruppen vil støtte dit essentielle niveau til mere flow samt til at grounde og integrere spiritualiteten i det levede liv.
I Body-Essence Living gruppen orienterer vi os efter livets kreative intelligens. En højere forbundethed og kontakt med dybet af ens væren søges forankret i dagligdagens bestræbelser på at leve et godt og glædesfyldt liv. Samtidig nyder vi godt af den smukke, essentielle energi, der aktiveres af at lade sandhed være det styrende princip i livet.
Arbejdet med BodyEssence øvelser og opmærksomhed vil bl.a. bestå i
• Neuro-muskulær dybdeafspænding,
• Meditation
• Indre rejser
• Touch & Sensing
• BodyEssence Re-Sourcing
• Musik, dans og bevægelse

Forøgelsen af bevidstheden og energiniveauet i kroppen er med til at nedsmelte barriererne ind til vort fortrængte essenspotentiale.
Formålet med øvelserne er desuden at styrke evnen til at rumme og integrere energi samt forstærke ens grounding.

Circle of Consciousness
Meditation & fjernhealing, Bevidsthed – nærvær

Hyldest til nu’et: Grounding og dyb afslapning af krop og sind
For dig, der ønsker at samle energien i din egen væren, gå dybere i meditation eller genopbygge kroppens selvhelbredende kræfter efter stress og belastende spændingstilstande. Gennem øget bevidsthed og afslapningstræning føres vi dybt ind i krop & sind og støtter hermed udvidelsen af den ægte værenstilstand indefra og udefter. Finder den sunde balance mellem gøren og væren. At stilne sindet og nervesystemet bibringer os en hvile, der på en gang er fredfyldt og årvågen. Denne naturlige tilstand kan være med til at åbne til en ny kropsligt funderet bevidsthed samt til et dybt og groundende møde med dit sande selv.

Flip forstanden fri! -din essens fortjener det
Find dig selv, vær dig selv. Send overjeg’et på pension.At udfolde din fulde frihed og kreativitet i livet er yderst afhængigt af, at du bevidst bryder ud af selvbegrænsningerne. Gør dig fri af uhensigtsmæssige vaner, hæmmende opdragelseskodninger, kulturens byrder, reducerende selvidentitet, roller, utidssvarende forsvarsmekanismer, negative tankemønstre m.m. Ofte lettere sagt end gjort. Når vi prøver at finde os selv, må vi klarlægge fortidens ekkoer, programmer og betingninger og formå at skelne dem fra vores ægte natur, vores dybe væren. Kurset er en støtte til den fortsatte identificering af, hvad der er henholdsvis ægte og falsk personlighed. En befrielse fra superego’ets herredømme med henblik på at øge friheden til at være den, som du egentlig er.

Flirt med livet – i dybeste alvor

Dans & Guidance
Dans med livet, for livet. Dans med kroppens energi i nu’et og følg bevidstheden helt ind i organismens mikrokosmos. Spontanitet. Oplev, hvordan enhver ydre bevægelse udspringer og løftes af naturlige, indre bærebølger af energi, udtryk og følelse.
En workshop med bevægelse, guided meditation, massage og personlig udveksling.

Energi & Essens
Dette retreat er med til berede vejene for det essentielle selv, som siden den tidlige barndom er blevet mere eller mindre kontrolleret, reduceret og isoleret fra personligheden. Via dybe afslapningstilstande, kommunikation med kroppens bevidsthed samt meditation og bevægelse åbnes til essensresourcer, klarhed og væren.